Ngâm tổ yến trong nước 1 - 2 giờ

Ngâm tổ yến trong nước 1 – 2 giờ