Kết quả kiểm nghiệm hộp nhựa Duy Tân được sản xuất bằng nhựa Polystyren (PS) được công nhận là an toàn cho thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm hộp nhựa Duy Tân được sản xuất bằng nhựa Polystyren (PS) được công nhận là an toàn cho thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm hộp nhựa Duy Tân được sản xuất bằng nhựa Polystyren (PS) được công nhận là an toàn cho thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm hộp nhựa Duy Tân được sản xuất bằng nhựa Polystyren (PS) được công nhận là an toàn cho thực phẩm.