Hộp tròn (D870) 50gr – kích thước 15.1x6cm -NXS Duy Tân: Đựng 50gr thô

Hộp tròn (D870) 50gr – kích thước 15.1x6cm -NXS Duy Tân: Đựng 50gr thô

Hộp tròn (D870) 50gr – kích thước 15.1x6cm -NXS Duy Tân: Đựng 50gr thô

Hộp tròn (D870) 50gr – kích thước 15.1x6cm -NXS Duy Tân: Đựng 50gr thô